SMED Seminar

     คุณยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ได้ถูกรับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร เกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับองค์กร สสว.

เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผู้ประกอบการ สามารถตั้งกลยุทธ์และรับมือกับยุค4.0ได้เป็นอย่างดี

Visitors: 1,086,298