อบรมกระตุ้นความเป็นผู้นำให้ทีมงาน

บริษัท ไอพีเอเชียน ได้ส่งทีมงานเข้าร่วมอบรมสัมมนา

ในหัวข้อ AwakeningLeader_Brochure_Final_Compressed

เพื่อปลุกศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวให้ทีมงาน และพัฒนาความสามารถในการทำงานของบุคคลากรในองค์กรให้มีความสามารถมากขึ้น

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 

โดย ทีมงานNLP Master Trainer & Business Coach

 วิทยากร Sebastien Leblond

 

Visitors: 1,086,420