ลิขสิทธิ์ในชีวิตประจำวัน

ลิขสิทธิ์คืออะไร บางคนไม่เข้าใจ  ลิขสิทธิ์ก็คือ  สิ่งที่เราได้คิดค้น  ใช้ความรู้ ด้วยความสามารถด้วยตนเอง ในการสร้างสรรค์งาน โดยไม่ได้ ไปลอกเลียนแบบใคร แต่สิ่งที่เราคิดเองขึ้นมาอาจจะไม่ได้รับรองหรือคุ้มครองทุกอย่าง

แล้วสร้างสรรค์งานประเภทไหนละที่ได้รับความคุ้มครอง

1.งานวรรณกรรม  (Literary Work) รวมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. งานนาฏกรรม  (Dramatic Work)

3.งานศิลปกรรม  (Artistic Work)

4.งานดนตรีกรรม  (Musical Work)

5.งานโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Work)

6. งานภาพยนตร์ Cinematographic Work)

7. งานสิ่งบันทึกเสียง (Sound Recording Work)

8.งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  (Sound and video Broadcasting Work

9.งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ   (Other Work)

แล้วลิขสิทธิ์แค่คิดออกมาได้รับความคุ้มครองเลยไหม  คุ้มครองโดยไม่ต้องจดทะเบียน

แล้วเมื่อคุ้มครองแล้ว ทำไมต้องไปจดแจ้งลิขสิทธิ์ล่ะ  เพื่อให้มีหลักฐานทางทะเบียน เพื่อป้องกันหรือกีดกันไม่ให้ผู้อื่นมาคัดลอก จำหน่าย หรือนำออกแสดงซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ทั้งการจดแจ้งลิขสิทธิ์ยังเป็นหลักฐานหรือพยานหลักฐานหนึ่งว่าเราได้เป็นผู้สร้างสรรค์หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

                                                โดย นายปารเมษฐ์ เตชาธนะเกียรติ์

                                                                          ทนายความด้านกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

 

Visitors: 1,086,420