บริษัท ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม

บริษัท ไอพีเอเชียน ส่งพนักงานประจำของบริษัท 

นายโสฬส กิจชัยขจร

นายปรเมษฐ์ เตชาธนะเกียรติ์

เข้าสู่การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ Leader Ship Skill 4.0

เพื่อพัฒนาศักยภาพของการทำงานและองค์กรให้มากขึ้น

ตามนโยบายของบริษัท ที่มีแผนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนในบริษัท ให้เติบโตไปพร้อมกัน

Visitors: 1,086,419