ประเภทของการละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์ แบ่งออกได้ 2 ประเภท

1 ละเมิดขั้นต้นหรือละเมิดโดยตรง ตามมาตรา 27, 28, 29, 30 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

2 ละเมิดขั้นรองหรือละเมิดโดยอ้อม ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

 

หมายเหตุ รายละเอียดจะได้มาอธิบายในโอกาสต่อไป

Visitors: 1,086,298