หลักในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

หลักการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1 มีลักษณะ บ่งเฉพาะ

หมายถึง มีภาพหรืออักษรประดิษฐ์ ที่เป็นเอกลักษณ์


2 ไม่ผิดข้อต้องห้าม ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

หมายถึง การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องไม่ผิดต่อข้อกฎหมายบังคับ เช่นคำบางคำ ไม่สามารถใช้ได้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

                          

                                   3 ไม่เหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่                                          ได้ยื่นจดไปแล้ว

 

Visitors: 1,086,419