Seminar

            Seminar

กลยุทธการจัดการเครื่องหมายการค้า สำหรับผู้ประกอบการ

"รู้ทันเจ้าหน้าที่เครื่องหมายการค้า"

6 March 2019

at The Connection MRT Ladprow

 

       

     
วัตถุประสงค์การอบรมสัมมนา

ปัจจุบัน มีธุรกิจ SME จำนวนมากเกิดขึ้นในประเทศไทย และผู้ประกอบการส่วนมาก ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "เครื่องหมายการค้า" ให้เป็นจุดแข็งและสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ทั้งปัจจุบัน ประเทศไทยยังเข้าร่วมในความร่วมมือ AEC ทำให้การแข่งขันสูงมากขึ้น มีบริษัทและสินค้าจำนวนมากถูกละเมิดเครื่องหมายทางการค้า ทั้งจากในและนอกประเทศ

บริษัท ไอพีเอเชียน จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของ ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะด้าน "เครื่องหมายการค้า" ซึ่งปัจจุบันเป็นกลไกลหลักสำคัญตัวหนึ่งที่สร้างความมั่นคงให้ธุรกิจ หรือสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เราจึงอยากให้ความรู้และเทคนิคเฉพาะทางด้านเครื่องหมายการค้า ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และสร้างจุดแข็งให้เกิดความมั่นคงแก่ธุรกิจ และเพิ่มมูลสค่าเครื่องหมายการค้าในองค์กรของท่าน (ผู้เข้าร่วมส้มมนาจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ทำกิจการเกี่ยวกับ อย. เช่น อาหารเสริม อาหารหรือผลไม้แปรรูป ยา ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง ฯลฯ เป็นต้น)

ประโยชน์การสัมมนา

รู้ทันการทำงานของพนักงานฝ่ายกฏหมาย ทนายความ ตำรวจ เจ้าหน้าที่เครื่องหมายการค้าหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และอัยการ
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปส้รางจุดแข็งให้เครื่องหมายการค้า ทำให้แบรนด์แข็งแกร่งมากขึ้น
ทราบถึงขั้นตอนและการแก้ปัญหาหรือแนวทางในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ทราบข้อจำกัดและวิถีพลิกแพลงเทคนิคการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้สำเร็จ
เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการป้องการและแก้ไขปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า
สร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องหมายการค้า

กำหนดการงานสัมมนา

08.00-08.30 ลงทะเบียน
08.30-09.00 ประธานกล่าวเปิดงาน/เล่นเกมชิงรางวัล (เหรียญเฉลิมพระเกียรติของ WIPO)
09.00-10.30 แนะนำโครงสร้างเรื่องเครื่องหมายการค้าสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าภายใต้ อ.ย. และเครื่องสำอาง เครื่องหมายการค้าของท่านขัดต่อกฎหมายหรือไม่? / เหมือนหรือคล้ายของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่?
10.30-10.45 พักเบรค กาแฟ/ เล่นเกมชิงรางวัล (เหรียญเฉลิมพระเกียรติของ WIPO)
10.45-12.00 การคัดค้าน / การอุทธรณ์ชั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญา
12.00-13.00 พักทานอาหานกลางวัน บุฟเฟ่
13.00-14.30 การขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้า
14.30-15.00 พักเบรค กาแฟ 2 / เล่นเกมชิงรางวัล (เหรียญเฉลิมพระเกียรติของ WIPO)
15.00-16.00 การดำเนินคดีแพ่ง/คดีอาญา
16.00-16.30 Q&A / เล่นเกมชิงรางวัล (เหรียญเฉลิมพระเกียรติของ WIPO)


ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,600 บาท
Early Bird ก่อนวันที่ 25 ก.พ. 2562 ชำระ 6,800 บาท (รวม vat) เท่านั้น!!

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562
สถานที่ The Connecion ศูนย์ประชุมสัมนา เดอะ คอนเน็คชั่น

Register Form

Description
Visitors: 1,079,640