"สร้างภาวะผู้ประกอบการให้กับคนหนุ่มสาวอายุ 16-35 ปี

เพื่อให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ด้วยการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน"

about

COMPANY 

“15 ปีแห่งความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณของภาวะผู้ประกอบการเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2550”

                  ผู้ก่อตั้งคือ นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ได้ไปฝึกงานที่ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์” ในปี พ.ศ. 2548 เกิดแรงบันดาลใจที่จะมีธุรกิจของตัวเอง จึงได้จัดตั้ง “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไอพี เอเชียน” ในปี พ.ศ. 2550-2553 แต่ไม่ประสบความสำเร็จและปิดกิจการ

                 แต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อความกลัว ความผิดพลาด ความล้มเหลว ความทุกยากลำบาก จึงกลับมาจดทะเบียนเป็น “คณะบุคคล ไอพี เอเชียน” ในปี พ.ศ. 2554 ต่อมาได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า IP ASIAN และหัวหนุมาน ซึ่งมีที่มาจากการที่คุณยศพัทธร์เกิดในปีวอก ซึ่งในปัจจุบันได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
                ต่อมาเปลี่ยนเป็น “บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด” ในปี พ.ศ. 2558 และได้ดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันภายใต้แบรนด์ “ไอพี เอเชียน ประกอบหัวหนุมาน และดาว 9 ดวง” เพื่อบริการเป็นที่ปรึกษา โค้ช วิทยากร ด้านกลยุทธ์นวัตกรรมและภาวะผู้ประกอบการ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิตอล

ipasian

VISION & MISSION


วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านภาวะผู้ประกอบการ  การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาระดับอาเซียน - จีน 

 (ให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจในรูปแบบดิจิตอล),   

(จัดการประชุมนวัตกรรมทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์หรือจัดการประชุมทางไกลในรูปแบบดิจิตอล) 


พันธกิจ

                       "สร้างภาวะผู้ประกอบการให้กับคนหนุ่มสาวอายุ 16-35 ปี

                    เพื่อให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

    ด้วยการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน"


ค่านิยมหลัก

ความหลงใหล ผลลัพธ์ การมุ่งเน้น ความสามัคคี
โค้ช เทรนเนอร์ ความคิดสร้างสรรค์ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความรู้ ภาวะผู้ประกอบการ เพื่อการสร้างแบบจำลองการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

Founder
วุฒิบัตร การเป็นผู้ประกอบการ  การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

“15 ปีแห่งความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณของภาวะผู้ประกอบการเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2550”

                  ผู้ก่อตั้งคือ นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ได้ไปฝึกงานที่ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์” ในปี พ.ศ. 2548 เกิดแรงบันดาลใจที่จะมีธุรกิจของตัวเอง จึงได้จัดตั้ง “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไอพี เอเชียน” ในปี พ.ศ. 2550-2553 แต่ไม่ประสบความสำเร็จและปิดกิจการ

                 แต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อความกลัว ความผิดพลาด ความล้มเหลว ความทุกยากลำบาก จึงกลับมาจดทะเบียนเป็น “คณะบุคคล ไอพี เอเชียน” ในปี พ.ศ. 2554 ต่อมาได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า IP ASIAN และหัวหนุมาน ซึ่งมีที่มาจากการที่คุณยศพัทธร์เกิดในปีวอก ซึ่งในปัจจุบันได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
                ต่อมาเปลี่ยนเป็น “บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด” ในปี พ.ศ. 2558 และได้ดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันภายใต้แบรนด์ “ไอพี เอเชียน ประกอบหัวหนุมาน และดาว 9 ดวง” เพื่อบริการเป็นที่ปรึกษา โค้ช วิทยากร ด้านการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิตอล

ipasian

Awards รางวัล

ipasian

เราเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า IP ASIAN กว่า 40 ประเทศทั่วโลก

ipasian

ตัวอย่างลูกความ

Business Coaching

“กลยุทธ์ภาวะผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม”
และ/หรือ
“กลยุทธ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”
(ค่าบริการโค้ชชิ่งออนไลน์ 20,000 บาท/ชั่วโมง)

ลงทุนแพ็คเกจ จีน-ไทย(ประชากร 1,400 ล้านกว่าคน)

“ก้าวกระโดด” ราคา 1,200,000 บาท / ปี

A. ผลักดันศักยภาพให้คุณ “ก้าวกระโดด” ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับภาวะผู้ประกอบการด้วยกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยและจีน

ANNUAL SERVICE

 • ให้คำปรึกษาหรือโค้ชเรื่องการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจในองค์กร
 • ให้คำปรึกษาหรือโค้ชด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ในประเทศไทยคำขอใหม่ไม่เกิน 15 คำขอ
 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนคำขอใหม่ตามข้อตกลงพิธีสารมาดริดหรือแบบยี่นภายในประเทศจีนโดยตรงไม่เกิน 7 คำขอ
 • สืบค้น วิเคราะห์ เตรียมเอกสารและเป็นผู้ดำเนินการยื่นจดทะเบียน โต้แย้ง คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของบริษัทตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายทั้งหมดในประเทศไทยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
 • บริการให้เป็นตัวแทนในการเจรจากับผู้ละเมิด(ไม่จับ) หรือไปเจรจากับบุคคลอื่นๆ ในเขต กทม. จำนวนไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี / ราย หรือกรณีต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงวันละ 10,000 บาท
 • บริการเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีเครื่องหมายการค้าหรือลิขสทธิ์ในชั้นตำรวจ หรือชั้นอัยการ หรือชั้นศาล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลย จนคดีถึงที่สุดไม่เกิน 1 คดีในประเทศไทยเท่านั้น ถ้าได้รับค่าเสียหายจากคู่กรณีต้องแบ่งผู้รับจ้าง 50 เปอร์เซ็น
 • ผู้ว่าจ้างเรียกประชุมออนไลน์ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน(ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

ADDITIONAL SERVICE

 • ร่างสัญญาขออนุญาตใช้สิทธิ หรือสัญญาที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เป็นภาษาไทย
 • จัดเก็บฐานข้อมูลลิขสิทธิ์
 • สืบค้น วิเคราะห์ เตรียมเอกสารและเป็นผู้ดำเนินการยื่นจดแจ้ง ลิขสิทธิ์ของบริษัททั้งหมดในประเทศไทยตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
 • ตรวจ ขอคัดสำเนาคำขอรับลิขสิทธิ์ของบริษัทคู่แข่ง(ที่เปิดเผยข้อมูล) ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามคู่กรณีโดยทนายความจำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง
 • รับรองเอกสารโดยทนายความ(โนตารีพับลิค)จำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง
 • สั่งงานและส่งงานเป็นภาษาไทยไม่จำกัดทาง  โทรศัพท์  อีเมล์  ไลน์ แล้วแต่กรณี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอก หรือค่าธรรมเนียมในชั้นศาล

TRAINING SERVICE

 • บริการเป็นวิทยากร จำนวน 6 วัน(24 ชั่วโมง) ในเรื่องเกี่ยวกับ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้ประกอบการ
 • จัดสัมมนาออนไลน์ได้ครั้งละ 6 ท่าน

ลงทุนแพ็คเกจ อาเซียน (ประชากร 640 ล้านกว่าคน)

“ก้าวกระโดด” ราคา 1,200,000 บาท / ปี

B. ผลักดันศักยภาพให้คุณ “ก้าวกระโดด” ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับภาวะผู้ประกอบการด้วยกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศอาเซียน

ANNUAL SERVICE

 • ให้คำปรึกษาหรือโค้ชเรื่องการจัดการนวัตกรรมทางในองค์กร
 • ให้คำปรึกษาหรือโค้ชด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ในประเทศไทยคำขอใหม่ไม่เกิน 15 คำขอ
 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศในอาเซียนทั้งคำขอใหม่ดังนี้  ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์  มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ (ไม่รวมถึงประเทศพม่า) จำนวนไม่เกิน 6  คำขอ ตามข้อตกลงพิธีสารมาดริดเท่านัน
 • บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอใหม่แบบยี่นภายในประเทศพม่าโดยตรงไม่เกิน 1 คำขอ
 • สืบค้น วิเคราะห์ เตรียมเอกสารและเป็นผู้ดำเนินการยื่นจดทะเบียน โต้แย้ง คัดค้าน เครื่องหมายการค้าของบริษัทตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายทั้งหมดในประเทศไทยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
 • บริการให้เป็นตัวแทนในการเจรจากับผู้ละเมิด(ไม่จับ) หรือไปเจรจากับบุคคลอื่นๆ ในเขต กทม. จำนวนไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี / ราย  หรือกรณีต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงวันละ 10,000 บาท
 • บริการเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีเครื่องหมายการค้าหรือลิขสทธิ์ในชั้นตำรวจ หรือชั้นอัยการ หรือชั้นศาล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลย จนคดีถึงที่สุดไม่เกิน 1 คดีในประเทศไทยเท่านั้น ถ้าได้รับค่าเสียหายจากคู่กรณีต้องแบ่งผู้รับจ้าง 50 เปอร์เซ็น
 • ผู้ว่าจ้างเรียกประชุมออนไลน์ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน(ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

ADDITIONAL SERVICE

 • ร่างสัญญาขออนุญาตใช้สิทธิ หรือสัญญาที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เป็นภาษาไทย
 • จัดเก็บฐานข้อมูลลิขสิทธิ์
 • สืบค้น วิเคราะห์ เตรียมเอกสารและเป็นผู้ดำเนินการยื่นจดแจ้ง ลิขสิทธิ์ของบริษัททั้งหมดในประเทศไทยตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น
 • ตรวจ ขอคัดสำเนาคำขอรับลิขสิทธิ์ของบริษัทคู่แข่ง(ที่เปิดเผยข้อมูล) ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามคู่กรณีโดยทนายความจำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง
 • รับรองเอกสารโดยทนายความ(โนตารีพับลิค)จำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง
 • สั่งงานและส่งงานเป็นภาษาไทยไม่จำกัดทาง  โทรศัพท์  อีเมล์  ไลน์ แล้วแต่กรณี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอก หรือค่าธรรมเนียมในชั้นศาล

TRAINING SERVICE

 • บริการเป็นวิทยากร จำนวน 6 วัน(24 ชั่วโมง) ในเรื่องเกี่ยวกับ ภาวะผู้ประกอบการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม
 • จัดสัมมนาออนไลน์ได้ครั้งละ 6 ท่าน
ipasian

แผนกฝึกอบรมออนไลน์

ค่าบริการเป็นวิทยากร

ราคาจัดฝึกอบรมออนไลน์หรือวิทยากรด้าน ภาวะผู้ประกอบการ การจัดการนวัตกรรมและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้กับผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจที่ต้องการพัฒนาและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ผู้บริหาร หรือทีมงานหรือทำให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนแก่บริษัท

 • จำนวนไม่เกิน 6 ท่าน 5 วัน(20 ชั่วโมง) 300,000 บาท
 • จำนวนไม่เกิน 12 ท่าน 5 วัน(20 ชั่วโมง) 500,000 บาท
 • จำนวนไม่เกิน 18 ท่าน 5 วัน(20 ชั่วโมง) 700,000 บาท
 • จำนวนไม่เกิน 24 ท่าน 5 วัน(20 ชั่วโมง) 900,000 บาท

หมายเหตุ

 • ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมการขอรับรองหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ฝึกอบรมแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 6 ท่าน / ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง
 • ไม่รวมค่าสถานที่ กรณีจัดสัมมนาแบบออฟไลน์
 • ถ้าเป็นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก

ลงทะเบียนฝึกอบรม

ipasian

E-BOOKเรื่อง กลยุทธ์นวัตกรรมและภาวะผู้ประกอบการ

กรอกข้อมูลตรงช่อง "เลือกแพ็คเกจ" แจกอีบุ๊กฟรี

เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน"

 

ตัวอย่าง ลูกความ และกิจกรรมของเรา

เลือกแพ็คเกจ

IP ASIAN COMPANY LIMITED.

200/251, Golden Town 2 Lat Phrao - Kaset Nawamin, Soi Nawamin 42 Lane 27, Nawamin Road, Klong Kum Sub-District, Bueng Kum District, Bangkok, 10240, Thailand.

Open Mon-Fri 09.00 am - 05.00 pm

Tel. +66 02-0776422, 089-457-9632.

Email : ipasian@ipasian.com