"เมนทอร์ทางธุรกิจด้วยการ
สร้างจิตวิญญาณภาวะผู้ประกอบการ
เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน"

 

about

COMPANY 

“มากกว่า 13 ปีแห่งความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณภาวะผู้ประกอบการ”

           

                           ผู้ก่อตั้งคือ นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ได้ไปฝึกงานที่ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์” ในปี พ.ศ.2548 ต่อมาจึงได้ไปทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ บริษัท โรสมีเดีย แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ปี พ.ศ. 2552 - 2553

                     แต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อความกลัว ความผิดพลาด ความล้มเหลว ความทุกข์ยากลำบาก จึงได้ลาออกจากงานและของานบริษัทโรสมีเดียฯ ออกมาทำเอง โดยมาจดทะเบียนเป็น “คณะบุคคล ไอพี เอเชียน”(ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0101540450081)ในปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า IP ASIAN และหัวหนุมาน ซึ่งมีที่มาจากการที่ คุณยศพัทธร์ เกิดในปีวอก  นอกจากนั้นยังได้ช่วยเหลือสังคมโดยการทำงานเป็น คณะกรรมการ สมาคมส่งเสิรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 อีกด้วย

                    ต่อมาจึงจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น “บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด”(ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105558010681)ในปี พ.ศ. 2558 และได้ดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันภายใต้แบรนด์ “ไอพี เอเชียน ประกอบหัวหนุมาน และดาว ดวง” ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากว่า 40 ประเทศทั่วโลก และปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล SMEs Start Up จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เพื่อบริการเป็นที่ปรึกษา โค้ชทางธุรกิจ เพื่อสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน  

 

                

ipasian

VISION & MISSION


วิสัยทัศน์

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางที่รับผิดชอบต่อสังคมอันดับหนึ่งในอาเซียนและอาเชียตะวันออก 

 


พันธกิจ

"เมนทอร์ทางธุรกิจด้วยการ

 

สร้างจิตวิญญาณภาวะผู้ประกอบการ

เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ด้วยการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน"


ค่านิยมหลัก

ความหลงใหล ผลลัพธ์ การมุ่งเน้น ความสามัคคี
โค้ช เทรนเนอร์ ความคิดสร้างสรรค์ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความรู้ ภาวะผู้ประกอบการ เพื่อการสร้างแบบจำลองการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

Founder.  ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอพีเอเชียน จำกัด

 

 

วุฒิบัตรและประสบการณ์ด้าน การเป็นผู้ประกอบการ  การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

 

 นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ

Mr.Yossapat Paramatkitjakan.

EDUCATIONS

 •      Credits Bank & Intellectual Property Internship : Class No.17 at the Department of Intellectual Property held  by Faculty of Law, Ramkhamhaeng University.  http://www.law.ru.ac.th
 •      Credits Bank & Management held  by Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University. http://www.ba.ru.ac.th/
 •       Bachelor of Business Administration in Innovation Management held by Faculty of Business Administration, Krirk University. https://ba.krirk.ac.th/about-us/

 

WORK EXPERIENCES

PRESENTS

 •     Founder / Chief Entrepreneurship & Innovation - Intellectual Property Officer, IP Asian Co., Ltd. on 2015 - Present
 •     Managing Director, PMR Daifuku Co., Ltd.

PASTS

 •    Copyright  Officer, Rose Media & Entertainment Company Limited  on  April 2009 - 2010
 •    Founder, Manager, IP Asian Group of Persons (Registered) on August 2010 - 2014.
 •    Managing Director, IP Herb Asia Co., Ltd. on 2018
 •    Partner & Intellectual Property Consultant, Amazon Latkabang Co., Ltd. on 2020

VOLUNTEERING & SOCIETY for Education.

 •    Committee,   Intellectual Property Promotion Association of Thailand (IPPAT)  on April 2012 - April 2013.
 •    Executive Project Assistant, Young IP Ambassador,   Intellectual Property Promotion Association of Thailand (IPPAT)  on 2011 - April 2012.

AWARD.

 • SMEs Start Up Awards, The Office of Small and Medium Promotion(OSMEP) on 18 September 2017.

CERTIFICATES

 • Training Certificate at Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, given on 14 January 2005.
 • Workshop Training on Mediation Techniques for 2005 at Central Intellectual Property and International Trade Court given on 5 August 2005.
 • New Entrepreneurs Creation by the Center for Business Innovation, School of Business, the National Institute of Development Administration given on 3 August
 • Training Certificate of Design Patent Organized by Intellectual Property Management Office, Khon Kaen University Given on December 13, 2014.
 • Training Certificate of Petty & Invention Patent Organized by Intellectual Property Management Office, Khon Kaen University Given on December 20, 2014.
 • Training Certificate of Trademark Organized by Intellectual Property Management Office, Khon Kaen University Given on January 16, 2015.
 • Import & Export for Professionals in Industry 4.0, Given on 17 January 2019.
 • ISO 9001 : 2015, NTP CONSULTANT GROUP, Give on 22-24 January 2019.
 • Interpretation IA and MRW : GMP, HACCP, FSSC22OOO, NTP CONSULTANT GROUP, Give on 26-28 February 2019.
 • Advanted Certificate of Intellectual Property Law Organize by The Thai Bar under The Royal Patronage, Given on 30 June 2019
 • Awakening Leader, NLP TOP COACH CO., LTD. Given on 6 October 2019.
 • The Profession Business Coach, NLP TOP COACH CO., LTD. Given on 3 December 2019.
 • Train the Trainer, Sukitthaitalk Co., Ltd. Given on 19-20 September 2020.
 • Train the Professional Trainer, Wintory Co., Ltd. Given on 25 October 2020
 • Design Thinking, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi Given on 19 November 2020.
 • Virtual Meeting Facilitation, Learning Hub Co., Ltd. Given on 26 June 2021.
 • Techniques for submitting the Department of Skill Development for Certify Courses, OKR TRAINING Co., Ltd. Given on 28 June 2021.
 • Through the Evaluation of Writing and Training Design Techniques Course, A.T. EXCELLENT AND ACTIVITY LIMITED PARTNERSHIP Given on 13 July 2021.
 • Through the Evaluation of On the Job Training and Game Course, A.T. EXCELLENT AND ACTIVITY LIMITED PARTNERSHIP Given on 20 July 2021.
 • Pain Points, Chosen the Best Co., Ltd. Given on 22 July 2021.
 • Leader Communication in Crisis Management,  KNC Training Co., Ltd. Given on 4 August 2021.
 • OKRs Concept and How to Implement and Evaluation,  TESS Training Co., Ltd. Given on 4 August 2021.
 • Innovation Management in Disruptive Environment, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi  Given on 2 September 2021.
 • Service Excellence in Digital Era, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi  Given on 16 September 2021.
 • Digital Economy: How technology change the business, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi on 22,23,29,30 September 2021.
 •  Financial Management and Investment for Modern Enterpris, King Mongkut’s University of Technology Thonburi  on 16 October 2021.

 

KEY SKILL : Owner IPs.

 • Thailand Trademarks No. 170118380, 867180, 909775, 912311, 920672, 920670, 911140, 847057, 847054, 873972, 873971, 873973, 832145, 170117940, 960585, 977641, 912310, 920671, 920669, 911488, 920667, 908870, 847056, 911139, 847055, 920674, 911487, 920665, 908869, 180122160, 180120821
 • Patents No. 57955, 57611
 • Copyright No. 370015
 • International Trademarks No. China Trademarks No. 57470465, 57480499, 57483418,  Hongkong Trademark No.304592601,  Taiwan Trademark No.107051079, Malaysia Trademark No.2018063702, Macao Trademark No. N / 142574(724), Laos Trademark No. M/1441190, USA Trademark No.79248297, Cambodian Trademark No. KH/1441190/M, Philippines Trademark No. M11441190, Singapore Trademark No.40201826935X, India Trademark No. IRDI-4044545, Australian Trademark No.1980724, UK Trademark No. W00000001441190, EU Trademark No. WE00001441190, Bruneian Trademark No.1441190

 AUTHER : BOOK & E-BOOK

 • INNOVATION STRATEGY AND ENTREPRENEURSHIP.

 

 

ipasian

Awards รางวัล

ipasian

เราเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า IP ASIAN กว่า 40 ประเทศทั่วโลก

ipasian

ตัวอย่างลูกความ

Business Mentor.

ลงทุนแพ็คเกจ

 

 

 

 

"เมนทอร์ทางธุรกิจ"

 

"สร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการกลยุทธ์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดและยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลาง"

 •   ราคา 300,000 บาท/ท่าน 
 •   บริการเมนทอร์ทางธุรกิจ 3 เดือน นัดหมายร่วมหารือเดือนละ 1 ครั้ง(ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง)และให้คำปรึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์นวัตกรรม รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านไลน์ส่วนตัวหรือทางโทรศัพท์หรือ Messenger 

Bonus 1 : โค้ชชิ่งและเทรนนิ่งเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการและกลยุทธ์นวัตกรรม รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา 12 ชั่วโมง มูลค่า 240,000 บาท

Bonus 2 : ยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์ให้ 3 คำขอที่ไทยหรือเลือกจดเครื่องหมายการค้าที่ประเทศจีน 2 คำขอ มูลค่า 30,000 บาท

Bonus 3 : ให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องหมายการค้าหรือให้คำปรึกษาเรื่องลิขสิทธิ์ในไทย 3 คำขอ มูลค่า 30,000 บาท

Bonus 4 : หนังสือเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการ กลยุทธ์นวัตกรรม มูลค่า 8,999 บาท เหลือเพียง 6,999 บาท(พรีออเดอร์ ปกแข็ง กระดาษถนอมสายตา)

(มูลค่ารวม 606,999 บาท)

การบริการแบบส่วนตัว(PRIVATE)

ราคาเหลือเพียง 299,999 บาท(ราคารวมแวท)

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

 

 

หมายเหตุ

กรณีคุณลูกความต้องการแพ็คเกจราย 12 เดือน สอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่ไลน์ oa หรืออินบล็อกข้างล่าง

 

แพ็คเกจทั้งหมด

คลิกเลย -> https://s.lazada.co.th/s.8E9YJ

 

ลูกความและกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา

IP ASIAN COMPANY LIMITED.

200/251, Golden Town 2 Lat Phrao - Kaset Nawamin, Soi Nawamin 42 Lane 27, Nawamin Road, Klong Kum Sub-District, Bueng Kum District, Bangkok, 10240, Thailand.

Open Mon-Fri 09.00 am - 05.00 pm

Email : ipasian@ipasian.com